Prawo zamówień publicznych, a także procedury związane z prawidłowym wydatkowaniem środków, w ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. To tematyka, której poświęcony jest ten blog prawniczy.

Publikowane obecnie artykuły dotyczą postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na podstawie Nowego PZP tj. ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Prowadzonych w tzw. trybie podstawowym (w przypadku postępowań poniżej progów unijnych), w trybie przetargu nieograniczonego (przy postępowaniach dotyczących zamówień o wartości równej lub powyżej progów unijnych), partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i innych.

Część publikacji dotyczy zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku tj. procedur obowiązujących określonych beneficjentów unijnych funduszy strukturalnych, przewidzianych w wytycznych horyzontalnych oraz wytycznych programowych.

Jest on adresowany do wykonawców (przedsiębiorców) składających oferty w postępowaniach, jak i zamawiających (klasycznych / sektorowych, beneficjentów) udzielających zamówień.