Prawo zamówień publicznych, a także procedury związane z prawidłowym wydatkowaniem środków w ramach projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. To tematyka, której poświęcony jest ten blog prawniczy.

Publikowane artykuły dotyczą przede wszystkim postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, wybrane artykuły będą odnosić się również do innych trybów, w tym przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz zamówienia z wolnej ręki i innych określonych trybów niekonkurencyjnych.

Wybrana część publikacji będzie dotyczyć zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku tj. procedur obowiązujących określonych beneficjentów unijnych funduszy strukturalnych, przewidzianych w wytycznych horyzontalnych oraz wytycznych programowych.

Jest on adresowany do wykonawców (przedsiębiorców) składających oferty w postępowaniach, jak i zamawiających (klasycznych / sektorowych, beneficjentów) udzielających zamówień.