Nazywam się Radosław Rymarczyk. Jestem radcą prawnym, posiadam blisko 10-letnie doświadczenie w obszarze zamówień publicznych. Założyłem ten portal, mając na celu pomoc poprzez zamieszczone artykuły, przede wszystkim wykonawcom, a także zamawiającym, w procedurze udzielania zamówień publicznych.

Świadczyłem w swojej dotychczasowej praktyce doradztwo w zakresie zamówień publicznych zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców. Wykonywałem czynności z zakresu obsługi prawnej w sprawach dotyczących prawa zamówień publicznych, środków europejskich, prawa administracyjnego.

Przygotowywałem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentowałem wykonawcę na posiedzeniu i rozprawie przed KIO.

W latach 2015-2017 m.in. wspierałem merytorycznie zespół zajmujący się kontrolą postępowań o udzielenie zamówień publicznych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Funduszy Norweskich i Funduszy EOG, pod kątem obowiązku nałożenia korekt finansowych, na zlecenie jednego z polskich ministerstw. Przeprowadziłem ponadto kilkadziesiąt postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na podstawie ustawy p.z.p. – procedury powyżej oraz poniżej progów unijnych.

Wykonywałem czynności z zakresu obsługi prawnej projektów unijnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – odnośnie kwalifikowalności wydatków. Przygotowywałem wnioski o wydanie interpretacji do Urzędu Zamówień Publicznych, Ministra Rozwoju i Finansów (Ministra Rozwoju / Ministra Infrastruktury i Rozwoju). Przeprowadzałem szkolenia dla zamawiających z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Posiadam także duże doświadczenie procesowe, występowałem na rozprawach sądowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi.

Ukończyłem Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.