Nazywam się Radosław Rymarczyk. Jestem prawnikiem, specjalizuję się w prawie zamówień publicznych. Posiadam ponad 7-letnie doświadczenie zawodowe, nabyte między innymi w czasie współpracy w latach 2013-2017 z poznańskimi kancelariami prawnymi, specjalizującymi się w obsłudze procesu udzielania zamówień publicznych, realizacji projektów unijnych, postępowaniach sądowych. Od 2020 roku zajmuję stanowisko kierownika działu zamówień publicznych na jednej z pomorskich uczelni wyższych. 

Zdecydowałem się na założenie odwiedzonego przez Ciebie portalu, mając na celu pomoc poprzez zamieszczone artykuły, przede wszystkim wykonawcom, a także zamawiającym, w procedurze udzielania zamówień publicznych.

Świadczyłem w swojej dotychczasowej praktyce doradztwo w zakresie zamówień publicznych zarówno na rzecz zamawiających, jak i wykonawców. Wykonywałem czynności z zakresu obsługi prawnej w sprawach dotyczących prawa zamówień publicznych, środków europejskich, prawa administracyjnego.

Przygotowywałem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentowałem wykonawcę na posiedzeniu i rozprawie przed KIO.

W latach 2015-2017 m.in. wspierałem merytorycznie zespół zajmujący się kontrolą kilkuset postępowań o udzielenie zamówień publicznych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Funduszy EOG, pod kątem obowiązku nałożenia korekt finansowych, na zlecenie jednego z polskich ministerstw. Przeprowadziłem ponadto (jako pełnomocnik / członek komisji przetargowej) kilkadziesiąt postępowań o udzielenie zamówień publicznych, na podstawie ustawy p.z.p. – procedury powyżej oraz poniżej progów unijnych.

Zapewniałem prawną obsługę ponad 20 projektów unijnych, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – w zakresie kwalifikowalności wydatków. Przygotowywałem wnioski o wydanie interpretacji do Urzędu Zamówień Publicznych, Ministra Rozwoju i Finansów (Ministra Rozwoju / Ministra Infrastruktury i Rozwoju). Przeprowadzałem szkolenia dla zamawiających z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Posiadam również duże doświadczenie procesowe.

Zapraszam Cię do kontaktu w przypadku pojawienia się pytań dotyczących zamieszczonych artykułów: rymarczyk@rlegal.pl